Công văn số 153/PVR-TCKT (07/08/2019)

Về việc " Giải trình từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo trước và sau kiểm toán "

Xem chi tiết tại đây