(08/06/2017)

Thông báo số 1426 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN

Thông báo số 1426 TB-VSD của TT lưu ký chứng khoán VN
(29/05/2017)

Quyết định số 115-HĐQT-PVR

Quyết định số 115-HĐQT-PVR
(24/05/2017)

Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh ngày 22.05.2017

Giấy CNĐK địa điểm kinh doanh ngày 22.05.2017
(24/05/2017)

Công bố thông tin số 94 PVCR-TCHC-PC

Công bố thông tin số 94 PVCR-TCHC-PC
(08/05/2017)

Thông báo số 89 TB-HĐQT-PVCR

Về việc " Y kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 85/TTr-PVCR ngày 05/05/2017 của Tổng giám đốc Công ty "
(05/05/2017)

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty PVCR

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Công ty PVCR
(03/05/2017)

Thông báo sô 80 PVCR-TCHC-PC

Về việc " Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 "
(03/05/2017)

Nghị quyết số 79 NQ-HĐQT-PVR

Về việc " Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 "
(24/04/2017)

CV số 72-QĐ-HĐQT-PVCR

CV số 72-QĐ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 71-QĐ-HĐQT-PVCR

CV số 71-QĐ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 68-NQ-HĐQT-PVCR

CV số 68-NQ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 67-NQ-HĐQT-PVCR

CV số 67-NQ-HĐQT-PVCR
(24/04/2017)

CV số 65-BB-HĐQT-PVCR

CV số 65-BB-HĐQT-PVCR
(20/04/2017)

Báo cáo TCKT Quý 1-2017

Báo cáo TCKT Quý 1-2017
(20/04/2017)

CV số 64-BCTCKT Quý 1-2017

CV số 64-BCTCKT Quý 1-2017
(18/04/2017)

Công văn số 55

Về việc " Thông qua việc mở văn phòng giao dịch của Công ty PVCR tại Hà Nội "
(18/04/2017)

Công văn số 53

Về việc " Ý kiến của các thành viên HĐQT về Tờ trình số 46 /TTr-PVCR ngày 12/04/2017 của Tổng giám đốc Công ty "
(17/04/2017)

Công văn đến số 21

Công văn đến số 21
(05/04/2017)

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016
(27/03/2017)

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
(16/03/2017)

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016
(16/03/2017)

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán !

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán !
(14/03/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu !

Thông báo giao dịch cổ phiếu !
(20/01/2017)

Báo cáo tài chính quý 4 của PVCR

Báo cáo tài chính quý 4 của PVCR
(20/01/2017)

Thông báo Công văn số 18 !

Thông báo Công văn số 18 !
(17/01/2017)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 !

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 !
(04/11/2016)

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phụ trách TCKT số 565/QĐ-HĐQT-PVCR

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phụ trách TCKT số 565/QĐ-HĐQT-PVCR
(03/11/2016)

Thông qua việc miễn nhiệm Cán bộ của HĐQT, và bổ nhiệm Cán bộ

Thông qua việc miễn nhiệm Cán bộ của HĐQT, và bổ nhiệm Cán bộ
(03/11/2016)

Thông báo về ý kiến của HĐQT về một số tờ trình của Tông giám đốc

Thông báo về ý kiến của HĐQT về một số tờ trình của Tông giám đốc
(03/11/2016)

Quyết định số 563/QĐ-HĐQT-PVCR

Quyết định số 563/QĐ-HĐQT-PVCR