(16/08/2016)

Biên bản họp HĐQT

Biên bản họp HĐQT
(07/08/2016)

Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT-PVCR về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT-PVCR về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
(25/07/2016)

Ký hợp đồng kiểm toán với Hẵng kiểm toán AASC.

Ký hợp đồng kiểm toán với Hẵng kiểm toán AASC.
(20/07/2016)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016.

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016.
(14/07/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và Biên bản họp ban kiểm soát.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và Biên bản họp ban kiểm soát.
(25/06/2016)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.
(15/06/2016)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016
(17/05/2016)

Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT-PVCR
(06/05/2016)

Tại liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tại liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
(06/05/2016)

Quyết định Miễn nhiệm cán bộ số 202/QD-HDQT-PVCR, 202/QD-HDQT-PVCR và cử người đại diện phần vốn của ban điều phối Việt

Quyết định Miễn nhiệm cán bộ số 202/QD-HDQT-PVCR, 202/QD-HDQT-PVCR và cử người đại diện phần vốn của ban điều phối Việt Hưng
(21/04/2016)

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016
(12/04/2016)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
(17/03/2016)

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty PVCR

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty PVCR
(13/03/2016)

Nghị quyết sô 466/NQ-HĐQT-PVCR,467/NQ-HĐQT-PVCR,468/NQ-HĐQT-PVCR,469/NQ-HĐQT-PVCR,470/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết sô 466/NQ-HĐQT-PVCR,467/NQ-HĐQT-PVCR,468/NQ-HĐQT-PVCR,469/NQ-HĐQT-PVCR,470/NQ-HĐQT-PVCR
(12/03/2016)

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc
(29/02/2016)

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-PVCR, 102/NQ-HĐQT-PVCR,103/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản cuộc họp HĐQT PVCR

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-PVCR, 102/NQ-HĐQT-PVCR,103/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản cuộc họp HĐQT PVCR
(20/01/2016)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.
(20/01/2016)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
(13/11/2015)

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR
(16/10/2015)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình
(17/08/2015)

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015.

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015.
(26/06/2015)

Nghị quyết 391/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết 391/NQ-HĐQT-PVCR
(18/05/2015)

Nghị quyết 303/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết 303/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(25/04/2015)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(25/04/2015)

Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR
(21/04/2015)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
(08/04/2015)

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(26/03/2015)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
(20/01/2015)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR
(20/01/2015)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình