(10/07/2013)

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2013 và năm 2013

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2013 và năm 2013
(27/06/2013)

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
(21/06/2013)

Tờ trình số 293/HĐQT-PVCR ngày 20/06/2013 về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

Tờ trình số 293/HĐQT-PVCR ngày 20/06/2013 về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
(07/06/2013)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
(18/04/2013)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013
(28/03/2013)

Nghị Quyết số 55/NQ-PVCR-HĐQT ngày 28/03/2013

Nghị Quyết số 55/NQ-PVCR-HĐQT ngày 28/03/2013
(26/03/2013)

Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(06/03/2013)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
(06/03/2013)

Nghị quyết 35/NQ-HĐQT-PVCR về việc miễn nhiệm chức danh kế toán Trường Ông Nguyễn Hữu Tùng

Nghị quyết 35/NQ-HĐQT-PVCR về việc miễn nhiệm chức danh kế toán Trường Ông Nguyễn Hữu Tùng
(04/03/2013)

Nghị Quyết số 34/NQ-PVCR-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư dự án chung cư cao tầng...

Nghị Quyết số 34/NQ-PVCR-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư dự án chung cư cao tầng...
(22/01/2013)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012
(11/01/2013)

Báo cáo số 22/HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013 về việc báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo số 22/HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013 về việc báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012
(08/01/2013)

Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013

Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013
(28/11/2012)

Nghị quyết 247 và báo cáo tình hình sử dụng vốn

Nghị quyết 247 và báo cáo tình hình sử dụng vốn
(25/11/2012)

Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-PVCR ngày 23/11/2012 về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT

Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-PVCR ngày 23/11/2012 về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT
(24/10/2012)

Báo cáo tài chính Quý III

Báo cáo tài chính Quý III
(05/10/2012)

Nghị Quyết số 198/NQ-HĐQT-PVCR ngày 04/10/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Chung cư cao tầng và dịch vụ thương mạ

Nghị Quyết số 198/NQ-HĐQT-PVCR ngày 04/10/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
(14/08/2012)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 đã được soát xét của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(31/07/2012)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012
(31/07/2012)

Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng cung cấp dịch vụ
(26/07/2012)

Báo cáo tài chính Quý II/2012

Báo cáo tài chính Quý II/2012
(20/06/2012)

Nghị quyết số 118/NQ-HĐQTPVCR ngày 19/06/2012

Nghị quyết số 118/NQ-HĐQTPVCR ngày 19/06/2012
(18/06/2012)

Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn
(31/05/2012)

Nghị quyết số 114/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 31/05/2012

Nghị quyết số 114/NQ-ĐHCĐ-PVCR ngày 31/05/2012
(17/05/2012)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
(17/05/2012)

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
(24/04/2012)

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí V

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(24/04/2012)

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-PVCR, 79/NQ-HĐQT-PVCR và 80/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của HĐQT công ty PVCR

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-PVCR, 79/NQ-HĐQT-PVCR và 80/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của HĐQT công ty PVCR
(16/04/2012)

Báo cáo tài chính quý I/20112 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý I/20112 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(30/03/2012)

Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011