(31/03/2014)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
(20/03/2014)

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.
(07/02/2014)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
(27/01/2014)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(25/01/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
(20/01/2014)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 và công văn giải trình của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 và công văn giải trình của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(16/01/2014)

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-PVCR
(07/01/2014)

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát
(02/01/2014)

Nghị Quyết 277/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT,BKS,

Nghị Quyết 277/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT,BKS, Ban Giám đốc Công ty
(23/12/2013)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
(05/11/2013)

Nghị Quyết 237/NQ-HĐQT-PVCR và Quyết Nghị 238/HĐQT-PVCR

Nghị Quyết 237/NQ-HĐQT-PVCR và Quyết Nghị 238/HĐQT-PVCR
(17/10/2013)

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 và Công văn giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 và Công văn giải trình chênh lệch
(24/09/2013)

Điều lệ công ty PVR

Điều lệ công ty PVR
(10/09/2013)

Nghị quyết số 219/NQ-HĐQT-PVCR và 220/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 219/NQ-HĐQT-PVCR và 220/NQ-HĐQT-PVCR
(28/08/2013)

Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị Quyết số 206/NQ-HĐQT-PVCR ngày 28/8/2013 của HĐQT PVCR

Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị Quyết số 206/NQ-HĐQT-PVCR ngày 28/8/2013 của HĐQT PVCR
(15/08/2013)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét của PVCR và công văn giải trình số 364/PVCR-TCKT

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét của PVCR và công văn giải trình số 364/PVCR-TCKT
(29/07/2013)

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó giám đốc và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó giám đốc và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013
(22/07/2013)

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 và giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 và giải trình chênh lệch
(10/07/2013)

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2013 và năm 2013

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm 2013 và năm 2013
(27/06/2013)

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
(21/06/2013)

Tờ trình số 293/HĐQT-PVCR ngày 20/06/2013 về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

Tờ trình số 293/HĐQT-PVCR ngày 20/06/2013 về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017
(07/06/2013)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
(18/04/2013)

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013
(28/03/2013)

Nghị Quyết số 55/NQ-PVCR-HĐQT ngày 28/03/2013

Nghị Quyết số 55/NQ-PVCR-HĐQT ngày 28/03/2013
(26/03/2013)

Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(06/03/2013)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
(06/03/2013)

Nghị quyết 35/NQ-HĐQT-PVCR về việc miễn nhiệm chức danh kế toán Trường Ông Nguyễn Hữu Tùng

Nghị quyết 35/NQ-HĐQT-PVCR về việc miễn nhiệm chức danh kế toán Trường Ông Nguyễn Hữu Tùng
(04/03/2013)

Nghị Quyết số 34/NQ-PVCR-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư dự án chung cư cao tầng...

Nghị Quyết số 34/NQ-PVCR-HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư dự án chung cư cao tầng...
(22/01/2013)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012
(11/01/2013)

Báo cáo số 22/HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013 về việc báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo số 22/HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013 về việc báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012