(17/08/2015)

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015.

Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015.
(26/06/2015)

Nghị quyết 391/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết 391/NQ-HĐQT-PVCR
(18/05/2015)

Nghị quyết 303/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết 303/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(25/04/2015)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(25/04/2015)

Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT-PVCR
(21/04/2015)

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
(08/04/2015)

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(26/03/2015)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
(20/01/2015)

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR
(20/01/2015)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình
(28/10/2014)

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình
(21/07/2014)

Báo cáo tài chính Quý II

Báo cáo tài chính Quý II
(20/07/2014)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
(19/07/2014)

Thông báo ký HĐ kiểm toán

Thông báo ký HĐ kiểm toán
(27/06/2014)

Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
(11/06/2014)

Nghị quyết sô 115/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết sô 115/NQ-HĐQT-PVCR
(06/06/2014)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
(14/05/2014)

Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVCR
(08/05/2014)

Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HHĐQT Công ty

Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HHĐQT Công ty
(25/04/2014)

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(18/04/2014)

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doa

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái
(15/04/2014)

Nghị Quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR và 43/NQ-HĐQT-PVCR về việc thay đổi nhân sự của HĐQT

Nghị Quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR và 43/NQ-HĐQT-PVCR về việc thay đổi nhân sự của HĐQT
(31/03/2014)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
(20/03/2014)

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.
(07/02/2014)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
(27/01/2014)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(25/01/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
(20/01/2014)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 và công văn giải trình của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 và công văn giải trình của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(16/01/2014)

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-PVCR
(07/01/2014)

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát