(03/11/2016)

Biên bản họp HĐQT số 557/BB-HĐQT-PVCR

Biên bản họp HĐQT số 557/BB-HĐQT-PVCR
(26/09/2016)

Thông báo chuyển trụ sở Công ty

Thông báo chuyển trụ sở Công ty
(20/09/2016)

Biên bản họp HĐQT số 479/BB-HĐQT-PVCR

Biên bản họp HĐQT số 479/BB-HĐQT-PVCR
(20/09/2016)

Thông báo số 481/TB-HĐQT-PVCR.

Thông báo số 481/TB-HĐQT-PVCR.
(20/09/2016)

Nghị quyết thay đổi Đại diện phần vốn của PVCR tại các doanh nghiệp khác, Miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ.

Nghị quyết thay đổi Đại diện phần vốn của PVCR tại các doanh nghiệp khác, Miên nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ.
(20/09/2016)

Các Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của PVCR với các doanh nghiệp khác.

Các Nghị quyết thay đổi người đại diện phần vốn của PVCR với các doanh nghiệp khác.
(20/09/2016)

Các Quyết định Miễn nhiệm Cán bộ

Các Quyết định Miễn nhiệm Cán bộ
(20/09/2016)

Quyết định Bổ nhiệm cán bộ

Quyết định Bổ nhiệm cán bộ
(23/08/2016)

Công văn giải trình nguyên nhân kết quả lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công văn giải trình nguyên nhân kết quả lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
(16/08/2016)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.
(16/08/2016)

Biên bản họp HĐQT

Biên bản họp HĐQT
(07/08/2016)

Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT-PVCR về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT-PVCR về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
(25/07/2016)

Ký hợp đồng kiểm toán với Hẵng kiểm toán AASC.

Ký hợp đồng kiểm toán với Hẵng kiểm toán AASC.
(20/07/2016)

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016.

Báo cáo tài chính Quý II năm 2016.
(14/07/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và Biên bản họp ban kiểm soát.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và Biên bản họp ban kiểm soát.
(25/06/2016)

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.
(15/06/2016)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016
(17/05/2016)

Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 251/NQ-HĐQT-PVCR
(06/05/2016)

Tại liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tại liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
(06/05/2016)

Quyết định Miễn nhiệm cán bộ số 202/QD-HDQT-PVCR, 202/QD-HDQT-PVCR và cử người đại diện phần vốn của ban điều phối Việt

Quyết định Miễn nhiệm cán bộ số 202/QD-HDQT-PVCR, 202/QD-HDQT-PVCR và cử người đại diện phần vốn của ban điều phối Việt Hưng
(21/04/2016)

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016
(12/04/2016)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
(17/03/2016)

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty PVCR

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty PVCR
(13/03/2016)

Nghị quyết sô 466/NQ-HĐQT-PVCR,467/NQ-HĐQT-PVCR,468/NQ-HĐQT-PVCR,469/NQ-HĐQT-PVCR,470/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết sô 466/NQ-HĐQT-PVCR,467/NQ-HĐQT-PVCR,468/NQ-HĐQT-PVCR,469/NQ-HĐQT-PVCR,470/NQ-HĐQT-PVCR
(12/03/2016)

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc
(29/02/2016)

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-PVCR, 102/NQ-HĐQT-PVCR,103/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản cuộc họp HĐQT PVCR

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT-PVCR, 102/NQ-HĐQT-PVCR,103/NQ-HĐQT-PVCR và Biên bản cuộc họp HĐQT PVCR
(20/01/2016)

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.

Báo cáo tài chính quý IV năm 2015.
(20/01/2016)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015
(13/11/2015)

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR
(16/10/2015)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình