(28/10/2014)

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình
(21/07/2014)

Báo cáo tài chính Quý II

Báo cáo tài chính Quý II
(20/07/2014)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
(19/07/2014)

Thông báo ký HĐ kiểm toán

Thông báo ký HĐ kiểm toán
(27/06/2014)

Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

Biên bản họp ĐHCĐ và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
(11/06/2014)

Nghị quyết sô 115/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết sô 115/NQ-HĐQT-PVCR
(06/06/2014)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
(14/05/2014)

Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT-PVCR
(08/05/2014)

Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HHĐQT Công ty

Nghị Quyết số 76/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HHĐQT Công ty
(25/04/2014)

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(18/04/2014)

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doa

Báo cáo thường niên năm 2013, báo cáo tài chính quý 1/2014 và công văn giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái
(15/04/2014)

Nghị Quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR và 43/NQ-HĐQT-PVCR về việc thay đổi nhân sự của HĐQT

Nghị Quyết số 41/NQ-HĐQT-PVCR và 43/NQ-HĐQT-PVCR về việc thay đổi nhân sự của HĐQT
(31/03/2014)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
(20/03/2014)

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.

Báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét và công văn giả trình.
(07/02/2014)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
(27/01/2014)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 của công ty CP kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(25/01/2014)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
(20/01/2014)

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 và công văn giải trình của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 và công văn giải trình của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
(16/01/2014)

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT-PVCR
(07/01/2014)

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát
(02/01/2014)

Nghị Quyết 277/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT,BKS,

Nghị Quyết 277/NQ-HĐQT-PVCR về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự HĐQT,BKS, Ban Giám đốc Công ty
(23/12/2013)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
(05/11/2013)

Nghị Quyết 237/NQ-HĐQT-PVCR và Quyết Nghị 238/HĐQT-PVCR

Nghị Quyết 237/NQ-HĐQT-PVCR và Quyết Nghị 238/HĐQT-PVCR
(17/10/2013)

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 và Công văn giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 và Công văn giải trình chênh lệch
(24/09/2013)

Điều lệ công ty PVR

Điều lệ công ty PVR
(10/09/2013)

Nghị quyết số 219/NQ-HĐQT-PVCR và 220/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 219/NQ-HĐQT-PVCR và 220/NQ-HĐQT-PVCR
(28/08/2013)

Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị Quyết số 206/NQ-HĐQT-PVCR ngày 28/8/2013 của HĐQT PVCR

Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị Quyết số 206/NQ-HĐQT-PVCR ngày 28/8/2013 của HĐQT PVCR
(15/08/2013)

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét của PVCR và công văn giải trình số 364/PVCR-TCKT

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã được soát xét của PVCR và công văn giải trình số 364/PVCR-TCKT
(29/07/2013)

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó giám đốc và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó giám đốc và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2013
(22/07/2013)

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 và giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 và giải trình chênh lệch