Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016 (15/06/2016)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2016.

Chi tiết tại đây