Thông báo ký HĐ kiểm toán (19/07/2014)

Ký hợ đồng kiểm toán quý II năm 2014.

Xem chi tiết tại đây