Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (26/07/2011)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.