Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR (13/11/2015)

Nghị quyết số 691/NQ-HĐQT-PVCR, 693/NQ-HĐQT-PVCR, 694/NQ-HĐQT-PVCR.

Nghị quyết số 691 tại đây

Nghị quyết số 693 tại đây

Nghị quyết số 694 tại đây