Nghị quyết số 368/NQ-PVCR-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (23/12/2011)

Nghị quyết số 368/NQ-PVCR-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết tại đây