Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT-PVCR về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (07/08/2016)

Nghị quyết số 368/NQ-HĐQT-PVCR về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Xem chi tiết tại đây