Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (08/04/2015)

Nghị quyết 172/NQ-HĐQT-PVCR và 174/NQ-HĐQT-PVCR thông qua việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và quyết định bổ nhiểm cán bộ.

Xem chi tiết Nghị quyết 172 tại đây

Xem chi tiết Nghị quyết 174 tại đây