Hợp đồng cung cấp dịch vụ (31/07/2012)

Hợp đồng cung cấp dịch vụ "Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Name"

Xem chi tiết tại đây