Công văn số 25/PVR-TCKT ngày 16/03/2024 (20/03/2024)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2024/3/.3.24 giải trình nguyên nhân lời nhuận sau thuế trong kỳ lỗ và tăng- giảm hơn 10% so với cùng kỳ.pdf