Công văn số 152/PVR-TCKT (07/08/2019)

Về việc " Giải trình nguyên nhân lỗ 6 tháng đầu năm 2019 và phương án khắc phục "

Xem chi tiết tại đây