Công văn số 142/PVR-TCKT (06/08/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/8/cv số 142- 4.8.2021 về giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế_signed.pdf