Công văn số 141/PVR-TCKT (06/08/2021)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2021/8/cv số 141- 4.8.2021 pvr về giải trình lỗ 6 tháng và phương án_signed.pdf