Công văn số 116 PVR - TCKT ngày 14/8/2023 (25/08/2023)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2023/8/cv 116 giải trình ý kiến từ chối đưa ra kết luận của kiểm toán viên.pdf