Công văn số 102/PVR-TCKT (19/04/2019)

 Về việc " Giải trình nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh kỳ này tăng/giảm hơn 10% so cùng kỳ năm trước "

Xem chi tiết tại đây