Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và Biên bản họp ban kiểm soát. (14/07/2016)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và Biên bản họp ban kiểm soát.

Xem chi tiết biên bản họp ban kiểm soát tại đây

Báo cáo tình hình chi tiết tại đây