Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 (31/07/2012)

Báo cáo số 31/HĐQT-PVCR ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết tại đây