Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình (16/10/2015)

Báo cáo tài chính Quý III năm 2015 và Công văn giải trình.

Báo cáo tài chính tại đây

Công văn giải trình tại đây