Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình (28/10/2014)

Báo cáo tài chính quý III năm 2014 và Thuyết mình Giải trình.

Báo cáo tài chính Quý III

Thuyết minh giải trình