Báo cáo tài chính quý II năm 2013 và giải trình chênh lệch (22/07/2013)

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 và giải trình chênh lệch

Xem chi tiết báo cáo tài chính tại đây

Giải trình chênh lệch tại đây