Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình (20/01/2015)

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 và Công văn giải trình.

Báo cáo tài chính tại đây

Chi tiết giải trình tại đây