Nghị quyết số: 40/NQ-PVR-HĐQT ngày 28/02/2011 (16/05/2011)

PVR xin trân trọng thông báo Nghị quyết số 98/NQ-PVR-HĐQT đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 và Bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết nghị quyết tại đây
Xem Bảng cân đối kế toán tại đây