Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013 (08/01/2013)

Nghị quyết 05/NQ-HĐQT-PVCR và Nghị quyết 06/NQ-HĐQT-PVCR ngày 8/1/2013 của HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết NQ 05 tại đây

Xem chi tiết NQ 06 tại đây