Các Quyết định Miễn nhiệm Cán bộ (20/09/2016)

Các Quyết định Miễn nhiệm Cán bộ.

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phi Hùng

Miễn Nhiệm Ông Đỗ Quốc Phương

Miễn Nhiệm Bà Khúc Thị Thanh Huyền