Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát (07/01/2014)

Biên bản bầu trưởng ban kiểm soát của công ty PVCR

Xem chi tiết tại đây