Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (05/07/2020)

Xem chi tiết tại đây:
/userupload/2020/7/nghị quyết số 105 nq-hđqt-pvr ngày 03.07.2020.pdf