Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 (06/06/2014)

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Xem chi tiết tại đây