Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (17/05/2012)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xem thông báo tại đây

Mẫu giấy Ủy quyền