Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (25/04/2014)

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Tải thông báo tại đây