Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (30/12/2011)

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây