Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 (25/04/2015)

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Báo cáo số 294/BC-HĐQT-PVCR

Báo cáo số 295/BC-HĐQT-PVC

Giấy ủy quyền

Báo cáo của BKS năm 2014

Báo cáo của HĐQT năm 2014

Báo cáo kết quả SXKD năm 2014

Báo cáo kiểm toán năm 2014

Bầu bổ sung thành viên

Chọn lựa đơn vị kiểm toán

Miễn nhiệm thành viên

Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2015

Thông báo mời họp.