Quyết định Miễn nhiệm cán bộ số 202/QD-HDQT-PVCR, 202/QD-HDQT-PVCR và cử người đại diện phần vốn của ban điều phối Việt (06/05/2016)

Quyết định Miễn nhiệm cán bộ số 202/QD-HDQT-PVCR, 202/QD-HDQT-PVCR và cử người đại diện phần vốn của ban điều phối Việt Hưng.

Chi tiết xem tại đây