Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc (12/03/2016)

Quyết định 158/NQ-HĐQT-PVCR về việc bổ nhiệm Giám đốc Khúc Thị Thanh Huyền.

Xem chi tiết quyết định tại đây