Nghị quyết thay đổi Đại diện phần vốn của PVCR tại các doanh nghiệp khác, Miễn nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ. (20/09/2016)

Nghị quyết thay đổi Đại diện phần vốn của PVCR tại các doanh nghiệp khác, Miên nhiệm và bổ nhiệm Cán bộ.

Nghị quyết số 482/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 483/NQ-HĐQT-PVCR

Nghị quyết số 484/NQ-HĐQT-PVCR