Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-PVCR, 79/NQ-HĐQT-PVCR và 80/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của HĐQT công ty PVCR (24/04/2012)

Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc giãn tiến độ đợt 2, chiết khấu cho khách hàng đóng tiền trước hạn và xây dựng, sửa đổi ban hành mẫu hợp đồng mua bán căn hộ CT10-11 thuộc khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết số 79NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt báo cáo của ban giám đốc công ty về kết quả thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền cho giám đốc đến hết tháng 4 năm 2012

Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần đầu tư Bình An 

Xem chi tiết tại đây