Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí V (24/04/2012)

Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT-PVCR ngày 24/04/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Xem chi tiết tại đây