Nghị quyết số 369/NQ-PVCR-HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị (23/12/2011)

Nghị quyết số 369/NQ-PVCR-HĐQT về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết tại đây