Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR ngày 15/02/2012 về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011 (16/02/2012)

Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT-PVCR ngày 15/02/2012 của Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2011

Xem chi tiết tại đây