Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-PVCR ngày 23/11/2012 về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT (25/11/2012)

Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT-PVCR ngày 23/11/2012 về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Xem chi tiết NQ tại đây