Nghị quyết số 217/NQ-PVCR-HĐQT (16/08/2011)

Nghị quyết số 217/NQ-PVCR-HĐQT về việc điều chỉnh cán bộ Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.