Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT-PVR (05/06/2019)

 Về việc " Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là công ty thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019 của công ty PVR "

Xem chi tiết tại đây