Nghị quyết số 101/NQ/HĐQT-PVR (24/06/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/6/nq bầu chủ tịch hđqt.pdf