Nghị quyết 77/NQ-HĐQT-PVR (18/03/2019)

 Về việc " Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung các báo cáo tờ trình tại Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2019 "

Xem chi tiết tại đây