Ký hợp đồng kiểm toán với Hẵng kiểm toán AASC. (25/07/2016)

Ký hợp đồng kiểm toán với Hẵng kiểm toán AASC.

Ảnh  hợp đồng