Giấy đề nghị chuyển khoản (11/10/2011)

Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Download tại đây