Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm viên, báo cáo trước và sau kiểm toán (24/03/2017)

Tài liệu giải trình