Giải trình ý kiến của kiểm toán (13/03/2022)

Xem chi tiết tại đây
/userupload/2022/3/giải trình ý kiến từ chối của kiểm toán signed.pdf